กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ…..“   

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ…..“   

โดยเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงนี้ เพื่อควบคุมและตรวจสอบส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเพื่อเปิดเผยส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ให้เป็นไปตาม แนวปฏิบัติของมาตรา 9 และมาตรา 10 ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC)

รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย  ระหว่างวันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2565 
https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTIyMkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

สรุปการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ