กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ขอเชิญ “ประชาชน” ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอเชิญ “ประชาชน” ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

          กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น การพัฒนากฎหมายสอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ลดความซ้ำซ้อนและย้อนแย้งของกฎหมาย  ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

          ดังนั้น กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค จึงดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิ/หน้าที่หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2566
ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย
: citly.me/j8WL3 หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏนี้

 

          เอกสารประกอบ ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

                             พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560