กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....


           กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Google Forms ::

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyfh0IA_wrvGAAqR4Vx2MMI5ixHBClzqVKen5LpSoOEpjOLw/viewform?usp=pp_url

Download ร่างกฎกระทรวงฯ ::

https://drive.google.com/file/d/17K-NSWDlgi7Kh5b8oMx1FscmC9RA21q9/view?usp=sharing