กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบราชการ (CCO) ครั้งที่ 1/2565

 

 

 วันที่ 10 มีนาคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบราชการ (CCO) ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย อาคาร 10 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีเรื่องสืบเนื่อง 2 เรื่อง คือ การดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) แต่ละด้านของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการสำรวจการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Happinometer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือ การปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดภารกิจหน่วยงานการตรวจคัดกรอง
ไวรัสตับอักเสบซี ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และแผนการยกระดับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมควบคุมโรค ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2565-2567) และแผนประจำปี พ.ศ. 2565


ข่าวสารอื่นๆ