กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566