กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางนวพรรณ สันตยากร

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวอัจฉรา บุญชุม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบคุณภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายอำนวยการและแผนงาน
นายอานุภาพ ไชยมี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและแผนงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฎฐภรณ์ เสือพิทักษ์

พนักงานธุรการ ส 4

นายนุชา กิจพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาราชการ
นางจุฑารัตน์ บุญผ่อง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศิรดา บุญเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศุภกร พึ่งฉิมรุจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางกนกนารถ สงค์วอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเบญญา นิติไกรนนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ
นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นาวสาวรุ้งทิพย์ นานาพัฒนผล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวฐิติรัตน์ คุ้มวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอัญชลี สุทธิประภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน