กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางภัคนี สิริปูชกะ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางนวพรรณ สันตยากร

รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (3268)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวอัจฉรา บุญชุม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (3348)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายอานุภาพ ไชยมี

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3378)

นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี

นักจัดการงานทั่วไป (3378)

นางสาวฐิติรัตน์ คุ้มวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล (3378)

กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (3346)

นายศุภกร พึ่งฉิมรุจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3346)

นางสาวเปมิกา ผาสุก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3346)

นางสาววรางคณา ราชานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3346)

กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
นางจุฑารัตน์ บุญผ่อง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (3379)

นางกนกนารถ สงค์วอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3379)

นางสาวเบญญา นิติไกรนนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3379)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวศิรดา บุญเกิด

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3347)

นางสาวอัญชลี สุทธิประภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3347)

นาวสาวปวริศา วิชัยสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3347)