กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางนวพรรณ สันตยากร

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวอัจฉรา บุญชุม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบคุณภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายอำนวยการและแผนงาน
นายอานุภาพ ไชยมี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและแผนงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี

นักจัดการงานทั่วไป

นาวสาวรุ้งทิพย์ นานาพัฒนผล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวฐิติรัตน์ คุ้มวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฎฐภรณ์ เสือพิทักษ์

พนักงานธุรการ ส 4

นายนุชา กิจพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาราชการ
นางรจนา บุญผ่อง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และอำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศิรดา บุญเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศุภกร พึ่งฉิมรุจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพัตรา มูณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรม
นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางกนกนารถ สงค์วอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐวรรณ สมรรคนัฏ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน