กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

คู่มือหลักเกณฑ์ผลงานคุณภาพ

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565

 

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ
 
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2567 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2565