กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image
พันธกิจ
ส่งเสริม ประสาน และติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ของกรมควบคุมโรคอย่างมีมาตรฐานสากลเป็นระบบและต่อเนื่อง