กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

กลยุทธ์

กลยุทธ์ :

1. พัฒนานโยบาย และแนวทางปฏิบัติงาน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ยกระดับการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3. พัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม

5. พัฒนาบุคลากร และเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ      ของกรมควบคุมโรค ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีสมรรถนะสูงและทันสมัย

6. พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ