กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนด้านพัฒนาระบบบริหารราชการกรมควบคุมโรค ในระดับมาตรฐานของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2580