กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ทำเนียบผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

นางภัคนี สิริปูชกะ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน

นายจีระศักดิ์  สัญยานนท์
ปี 2547 - 2551

นางเสาวลักษณ์ สุริยมงคล
ปี 2551 - 2555

 

นางณัฐธิดา สวนคร้ามดี
ปี 2555-2556

นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข
ปี 2556 - 2557

 

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
ปี 2557 - 31 พ.ค. 2566
นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566