กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

 

        วันนี้ (14 มีนาคม 2565) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพ    การบริหารจัดการองค์การ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา Feedback Report ตัวชี้วัดหมวด 7 (มิติ 7.1 – 7.6) โดยมีข้อเสนอแนะในการกำหนดเป้าหมายให้เท่ากับหรือสูงกว่าผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา หรือกำหนดเป้าหมายสูงกว่าค่าเฉลี่ยสองปีย้อนหลัง (พ.ศ.2562-2563) นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ควรวางระบบตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด การรายงานผล และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อผลักดันให้บรรลุผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมควบคุมโรค มุ่งสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ต่อไป

>> ดูเพิ่มเติม


ข่าวสารอื่นๆ