กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือนมีนาคม 2565

   

 

    วันที่ 30 มีนาคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือนมีนาคม 2565
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่ายทุกเดือน
พร้อมทั้งประกาศผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำความดีตามอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ”
ที่มีคะแนนจากการสำรวจของบุคลากรในหน่วยงานสูงสุดแต่ละด้านดังนี้

- ด้านซื่อสัตย์      คือ  นางกนกนารถ  สงค์วอน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ด้านเสียสละ     คือ   นายอานุภาพ  ไชยมี          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ด้านรับผิดชอบ  คือ   นางสาวช่อทิพย์  ชาติชำนิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ