กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัตราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อตัวชี้วัด
เอกสารแนบ
 
องค์ประกอบที่ 1 Functional Base
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน (Update 21/02/63)
 
                     กองบริหารและสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
                     สำนัก/สถาบัน/กองวิชาการ
                     สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Update 20/02/63)
 
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค (Update 14/05/63)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005) (Update 02/12/62)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ  (District Road Traffic Injury : D-RTI) “มุ่งสู่ตำบลขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” (Update 29/05/63)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง (Update 29/05/63)
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกำจัดกวาดล้างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โรคโปลิโอและโรคหัด)
 
องค์ประกอบที่ 3 Area Base
 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซี ในผู้ต้องขัง (Update 29/05/63)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (Update 15/06/63)
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) (Update 29/05/63)
 
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (Update 02/12/62)
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด (06/12/62)
 
 
องค์ประกอบที่ 5 Potential Base
 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสำเร็จของขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Update 17/02/63)
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค (Update 03/12/62)
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความสำเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization) (Update 20/12/62)
 
 

ข่าวสารอื่นๆ