กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2567

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
ชื่อตัวชี้วัด
เอกสารแนบ
องค์ประกอบที่ 1 Functional Base
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1_1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนางานวิจัย
                    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและหน่วยงานวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1_2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R)
                    หน่วยงานสนับสนุน
 
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตัวชี้วัดที่ 2.3_1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
                    สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ตัวชี้วัดที่ 2.3_2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
                    สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการสร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ำ
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ _(update)
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ยกเว้น สกล.)
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินกองทุนโลกของแผนงานสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
 
องค์ประกอบที่ 3 Area Base
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการยกระดับฐานข้อมูลของเขตสุขภาพและขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของช่องทางเข้าออกประเทศที่ถูกกำหนดให้มีสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) พ.ศ. 2548 ไม่ต่ำกว่าระดับ 4
 
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
 
 องค์ประกอบที่ 5 Potential Base
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)