กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2564

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัตราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ 1 Functional Base
  1.1 ตัวชี้วัดการบรรลุความสำเร็จของระบบป้องกันควบคุมโรคให้ได้มาตรฐาน   
    1.1.1 ระดับความสำเร็จในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน (หน่วยงานส่วนกลาง) Download
    1.1.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตาม EOC Assessment Tool (สคร. 1 – 12 และ สปคม.) Download
    1.1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Update 18/12/63) Download
องค์ประกอบที่ 2  Agenda Base
  2.1 อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาและผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค Download
  2.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005) (Update 08/12/63) Download
  2.3 ร้อยละของผู้ต้องขังในเรือนจำที่ได้รับการคัดกรองเอชไอวี Download
  2.4 ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนตามฐานชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  (Update 10/11/63) Download
  2.5 ระดับความสำเร็จของการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs): “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” Download
  2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอ (พชอ./D-RTI) Download
องค์ประกอบที่ 3 Area Base
  3.1 ระดับความสำเร็จการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) Download
3.2 ร้อยละกลุ่มบ้าน/หมู่บ้านแพร่เชื้อมาลาเรียลดลง และไม่มีการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ (Update 20/01/64) Download
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
  4.1 ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วนำไปใช้ประโยชน์ Download
  4.2 ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (Update 06/11/63) Download
  4.3 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิรูปองค์กร
ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด (Update 24/12/63)
Download
องค์ประกอบที่ 5 Potential Base
  5.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Update 16/02/64) Download