กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2565

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ชื่อตัวชี้วัด
เอกสารแนบ

องค์ประกอบที่ 1 Functional Base

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน

 

                     หน่วยงานส่วนกลาง

Download

                     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (Update 01/02/65)

Download

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยและวิชาการ

 

1.1.2_1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (งานวิจัยทั่วไป: Regular research) (Update 10/01/65)

Download

1.1.2_2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (งานนวัตกรรม) (Update 10/01/65)

Download

1.1.2_3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (งานวิจัยจากงานประจำ Routine to Research: R2R)

Download

1.1.2_4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (การถอดบทเรียน)

Download

1.1.2_5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์หลัก)

Download

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2  ระดับความสำเร็จการดำเนินการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงาน (Update 01/02/65) Download

องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Update 10/01/65)

Download

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง (Update 10/01/65)

Download

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้จังหวัดผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Download

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/เขตและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

Download

องค์ประกอบที่ 3 Area Base

 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

Download

                    ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียตามมาตรฐานสากล

Download

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของช่องทางเข้าออกประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ไม่ต่ำกว่าระดับ 4

Download

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU)

Download

องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base

 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด (Update 29/10/64)

Download

องค์ประกอบที่ 5 Potential Base

 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (Update 29/10/64)

Download