กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

สรุปผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564