กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ทำเนียบผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ปี 2557 - ปัจจุบัน

นายจีระศักดิ์  สัญยานนท์
ปี 2547 - 2551

นางเสาวลักษณ์ สุริยมงคล
ปี 2551 - 2555

 

นางณัฐธิดา สวนคร้ามดี
ปี 2555-2556

นายสมบัติ แทนประเสริฐสุข
ปี 2556 - 2557