กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย Smart & High Performance Organization)


อื่นๆ