Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวัน > เดือนพฤษภาคม


สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19
ดาวน์โหลด
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564