Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับประชาชน > แนวทางการดำเนินงานและการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด 19แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19

1
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
2
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)
3
ใบเเทรก-เเนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
5
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2565)
6
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)
7
แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
8
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี
9
แนวทางการให้ Long acting antibody ในประเทศไทย
10
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี
11
แนวทางการให้ Long-acting Antibody (LAAB) ในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2565
12
แนวทางการให้ Long-acting Antibody(LAAB)ในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
13
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำหรับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด 19