กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image
วิสัยทัศน์
 
ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคตับอักเสบจากไวรัส บี ซี และภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580