กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

มาตรการเพื่อการเข้าถึงยา tecovirimat สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อฝีดาษวานรภายใต้กรอบข้อกำหนดของ MEURI

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

12 ธันวาคม 2566

  

เนื้อหาปรับปรุงแก้ไขจาก 3 ตุลาคม 2566

        1. แก้ไขเอกสารมาตรการเข้าถึงยาฯ ให้สอดคล้องกับ WHO โดยปรับอายุเริ่มต้นเป็น มากกว่า 6 ปี และอธิบายเพิ่มเติมกรณีขอคำยินยอมในเด็กเล็ก

        2. แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารขอคำยินยอม เพิ่มเติมกรณีขอคำยินยอมในเด็ก

      มาตรการนี้จัดมีจุดประสงค์เพื่อการให้ผู้ป่วยติดเชื้อ monkeypox (Mpox) ที่มีอาการรุนแรงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรง สามารถเข้าถึงยาได้ยา tecovirimat ได้ในขณะที่มีปริมาณอยู่จำกัดและยา Tecovirimat ยังไม่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยาทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการรักษา Mpox

       ทั้งนี้ภายใต้มาตรการเพื่อการเข้าถึงยา tecovirimat สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อฝีดาษวานร ไม่ใช่การวิจัย แต่เป็นมาตรการที่มีจุดประสงค์ในการกำกับติดตามการใช้ยา ผลการรักษาและ ผลข้างเคียงจากยาที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยา ไม่มียาอื่นๆเป็นทางเลือกในการรักษาและมีสถาณการณ์การระบาดของโรคในประเทศ

      กรมควบคุมโรคได้จัดทำมาตรการนี้ภายใต้ข้อตกลงกับ WHO  ตามโครงการของ WHO ชื่อ Emergency use Protocol under Monitored Emergency Use of Unregistered and Experimental Interventions (MEURI) [Ref: Clinical management of mpox (monkeypox) (who.int) ] ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 13 (5)

 

ขั้นตอนการขอรับยาให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ Mpox ที่มีอาการรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงต่ออาการรุนแรง

ขั้นตอนเพื่อขอรับยา tecovirimat

ขั้นตอน

Timeline

หมายเหตุ

ตรวจสอบว่า เป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการรุนแรงหรือไม่

ส่ง แบบฟอร์มเพื่อขอรับยา tecovirimat

กรมควบคุมโรคจะแจ้งผลการทบทวนภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากข้อมูลครบถ้วน

ส่งแบบฟอร์มที่

[email protected]

และระบุใน subject ว่า "ส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับยา tecovirimat และระบุชื่อสถานพยาบาล"

หลังจากได้รับการแจ้งผลแล้วระหว่างที่รอการจัดส่งยา tecovirimat ให้ดำเนินการขอคำยินยอม

การดำเนินการขอคำยินยอมจากผู้ป่วย

ก่อนเริ่มยา tecovirmat หรือ กรณีจำเป็นภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับยาจากกรมควบคุมโรคแล้ว

ส่งแบบฟอร์มที่

[email protected]

ระบุใน subject ว่า "เอกสารขอคำยินยอม และระบุชื่อสถานพยาบาล"

หลังจากได้รับยา tecovirimat

เก็บข้อมูลต่างๆ ในตั้งแต่ เริ่มรับยา (D1), D4, D7, D10, D14 และ Clinical outcome ขณะที่ให้ผู้ป่วย Discharge ใน Case Record Form

ส่ง Case Record Form ภายหลังจากที่ผู้ป่วย Discharge ส่งแบบฟอร์มที่  [email protected]  ระบุใน subject ว่า "Case record form และระบุชื่อสถานพยาบาล"

ในกรณีที่ผู้ป่วยที่อาการรุนแรง หากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วมีความจำเป็นต้องได้รับยา tecovirimat นานกว่า 14 วัน (1) ขอให้ส่ง Case Record Form เบื้องต้น และอธิบายเหตุผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ส่งมาที่ [email protected], และ(2) เก็บข้อมูลตาม case record form ทุกๆ 3-5 วัน หรือ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อผู้ป่วย Discharge ขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดที่ [email protected]

หากเกิดผลข้างเคียงที่คาดว่าเป็นผลจากยา tecovirimat ที่เป็นลักษณะ Serious Adverse Event หรือ Suspected unexpected serious adverse reactions (SUSARs) ที่เป็น life-threatening จะต้องรายงานต่อกรมควบคุมโรคภายเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

สำหรับผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ แพทย์ผู้ให้การรักษาจะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจนกระทั่งผู้ป่วยคลอดบุตร ผลการตั้งครรภ์ ยกตัวอย่างเช่น การแท้งบุตร หรือการมีผลแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์เป็นต้น

 

Download เอกสารแนะนำรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

Definition of severe Mpox or high risk (version 1.0, dated 15 Aug 2023) (pdf)

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยา tecovirimat (TPOXX) (pdf)

Drug leaflet: TPOXX- tecovirimat capsule (pdf)

ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขอคำยินยอม (pdf)

คำอธิบาย เกี่ยวกับการพิจารณากรณีเกิดผลข้างเคียงจากยา tecovirmat ที่ต้องรายงานใน 48 ชั่วโมง (pdf)

มาตรการเพื่อการเข้าถึงยา tecovirimat สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อฝีดาษวานร (pdf)

 

Download แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเพื่อขอรับยา tecovirimat (version 3.0 dated 3 Oct 2023) (docx) (pdf)

Informed consent

Informed consent sheet (version 4.0 date 2 Nov 66) (pdf)

Informed consent sheet for pregnant/lactation (version 3.0 date 11 Aug 66) (pdf)

Informed consent sheet (English) (version 1.0, date 18 Aug 66) (pdf)

Case Record Form (version 5.0 date 3.0 Oct 66) (docx) (pdf)

แบบฟอร์มการรายงานผลข้างเคียงรุนแรงจากยา tecovirmat (version 4 date 25 Aug 66) (docx) (pdf)

แบบฟอร์มรายงานกรณีผู้ป่วยตั้งครรภ์

  • แบบฟอร์มที่ 1 สำหรับรายงานเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ระหว่างรับยา tecovirimat  (pdf)
  • แบบฟอร์มที่ 2 สำหรับรายงานเมื่อสิ้นสุดการตั้งครรภ์  (pdf)