กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายสุรพล เกาะเรียนอุดม

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางนุชนารถ แก้วดำเกิง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอตินุช รังสิยานนท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มนโยบายและแผน
นางจิตรา อ่อนน้อม

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่่อสารและสนับสนุนวิชาการ
นางนุชนารถ แก้วดำเกิง

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน
นางสาวเพลินพิศ พรหมมะลิ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์
พญ.ดารินดา รอซะ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการดูแลรักษา เอชไอวีและเอดส์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวฉวีรรณ คล้ายนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ
นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ระหว่างประเทศ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล
นางนิรมล ปัญสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล

นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ

กลุ่มติดตามและประเมินผลระดับชาติ
นางพรทิพย์ เข็มเงิน

หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ระดับชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส
นางพัชรภรณ์ ภวภูตานนท์

หัวหน้าศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส

นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ