กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นางนุชนารถ แก้วดำเกิง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

พญ.สุชาดา เจียมศิริ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ.ดารินดา รอซะ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ.สายรัตน์ นกน้อย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอตินุช รังสิยานนท์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
นางนุชนารถ แก้วดำเกิง

หัวหน้าศูนย์อำนวยการบริการจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

กลุ่มสื่่อสารและสนับสนุนวิชาการ
นางสาวสิริพร ภิยโยทัย

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน
พญ.สุชาดา เจียมศิริ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวี
พญ.สายรัตน์ นกน้อย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบดูแลด้านจิตสังคม
พญ.ดารินดา รอซะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบดูแลด้านจิตสังคม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
พญ.ดารินดา รอซะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์

หัวหน้าศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ
นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
นางนิรมล ปัญสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบข้อมูล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส
นายแพทย์ชาตรี จุลเพชร

หัวหน้าศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส

นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มแผนงานระดับชาติด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นางสาวฉวีรรณ คล้ายนาค

หัวหน้ากลุ่มแผนงานระดับชาติด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ