กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางนุชนารถ แก้วดำเกิง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

พญ.สุชาดา เจียมศิริ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.ดารินดา รอซะ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ.สายรัตน์ นกน้อย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอตินุช รังสิยานนท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

หัวหน้าศูนย์อำนวยการบริการจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กลุ่มสื่่อสารและสนับสนุนวิชาการ
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน
พญ.สุชาดา เจียมศิริ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวี
พญ.สายรัตน์ นกน้อย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบดูแลด้านจิตสังคม
พญ.ดารินดา รอซะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบดูแลด้านจิตสังคม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
พญ.ดารินดา รอซะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์

หัวหน้าศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ
นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
นางนิรมล ปัญสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบข้อมูล

นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ

ศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส
พญ.สุชาดา เจียมศิริ

หัวหน้าศูนย์ประสานงานโรคไวรัสตับอักเสบจากไวรัส

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มแผนงานระดับชาติด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นางสาวฉวีรรณ คล้ายนาค

หัวหน้ากลุ่มแผนงานระดับชาติด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ