กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.หรรษา รักษาคม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอตินุช รังสิยานนท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มนโยบายและแผน
นางเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่่อสารและสนับสนุนวิชาการ
นางนุชนารถ แก้วดำเกิง

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์
พญ.เสาวนีย์ วิบุลสันติ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการดูแลรักษา เอชไอวีและเอดส์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวฉวีรรณ คล้ายนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์

หัวหน้ากลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ
นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ระหว่างประเทศ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล
นายชัยสุข ตั้งวงศ์จุลเนียม

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล

นักวิเคราะห์โยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กลุ่มติดตามและประเมินผลระดับชาติ
นางพรทิพย์ เข็มเงิน

หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ระดับชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

หัวหน้าศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสนับสนุนโครงการพระดำริและกิจการพิเศษ
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนโครงการพระดำริและกิจการพิเศษ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ