กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอตินุช รังสิยานนท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มนโยบายและแผน
นางเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มสื่่อสารและสนับสนุนวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน

กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์
พญ.เสาวนีย์ วิบุลสันติ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการดูแลรักษา เอชไอวีและเอดส์

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวฉวีรรณ คล้ายนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์

หัวหน้ากลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ
นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ระหว่างประเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล
นายชัยสุข ตั้งวงศ์จุลเนียม

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล

กลุ่มติดตามและประเมินผลระดับชาติ
นางพรทิพย์ เข็มเงิน

หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ระดับชาติ

ศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

หัวหน้าศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส

กลุ่มสนับสนุนโครงการพระดำริและกิจการพิเศษ
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนโครงการพระดำริและกิจการพิเศษ