กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.หรรษา รักษาคม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอตินุช รังสิยานนท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มสื่่อสารและสนับสนุนวิชาการ
นางนุชนารถ แก้วดำเกิง

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน
กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์
กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวฉวีรรณ คล้ายนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์

หัวหน้ากลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ
นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ระหว่างประเทศ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล
นายชัยสุข ตั้งวงศ์จุลเนียม

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล

นักวิเคราะห์โยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กลุ่มติดตามและประเมินผลระดับชาติ
นางพรทิพย์ เข็มเงิน

หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ระดับชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส
กลุ่มสนับสนุนโครงการพระดำริและกิจการพิเศษ