กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

“กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Related laws and regulations)”

1. Ministerial Regulations on community health worker providing HIV/STIs services

2. Guideline on PrEP service delivery at community-led facility  (Download)

3. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ดาวน์โหลด)