กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ผลงานวิชาการ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รายชื่อผลงานวิชาการ


ชื่อผลงาน (Link) ชื่อผู้จัดทำ ตำแหน่ง
ถอดบทเรียนการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวีด้วยโปรแกรม ECHO ในพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัด ปี 2566  เผยแพร่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวศรัญญา สุขอ่ำ 
 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศคลังวัสดุวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์ เผยแพร่วันที่ 19 มีนาคม 2567

นางกัญจมาภรณ์ ชุ่มเชิงรักษ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค เผยแพร่วันที่ 13 มิถุนายน 2567  นายสรายุทธิ์ อินทศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
แนวทางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Programme Coordinating Board: PCB) ของประเทศไทย   างสาวสุจิรา สุทธนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

การพยาบาลผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร ในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์:  กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร คลินิกบางรัก ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
 

นางสาวปวรรณรัช พันธ์บุตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โครงการเฝ้าระวังหนองในดื้อยาภาพรวมประเทศ ปี 2562-2564   

นายพงศธร แสงประเสริฐ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
การติดตามผลสาเร็จของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าถึงบริการยาต้านเอชไอวี (90ที่สอง) นางสาวรวิพร เสาร์อินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
แนวทางการดำเนินงานโครงการนำร่องการเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัส เพื่อรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง นางสาวรวิสรา วรรณทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การศึกษาการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายกรกฏ ดวงผาสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การประคบถุงน้ำแข็งเพื่อระงับความเจ็บปวดก่อนฉีดยา benzathine penicillin 2.4 mU IM (Cold application for reducing pain on injection area from intramuscular benzathine penicillin injection) นางสาวยุพาภรณ์  ทองชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายสมยศ เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ยางยืด ชีวิต นางสาวลวิตรา พิธาวุฒิกร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลักษณะของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ติดเชื้อโรคซิฟิลิสในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตเมือง: กรุงเทพมหานคร นางสาวลวิตรา พิธาวุฒิกร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
การศึกษาปัจจัยความสาเร็จที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2563 - 2565 ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลา ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นางสาวนภัสชญาฐ์ อิทธิประเวศน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รายงานการวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อการวางแผนและการติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก ปี 2563 โดยใช้เครื่องมือ Data-driven Continuous for Quality Improvement (DQI) นายสามารถ พันธ์เพชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล ด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายสามารถ พันธ์เพชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของมาตรการการเข้าถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ปี 2557 - 2559 นายพิชพันธ์ พงษ์สกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การศึกษาประเด็นด้านโรคเอดส์/การติดเชื้อเอชไอวี ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งไทย และต่างประเทศ (ปี พ.ศ. 2557 - 2561) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการยุติปัญหาเอดส์ นางสาวผกามาศ แตงคูหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคซิฟิลิสไปรักษาต่อเนื่องยังสถานพยาบาล นายคณิตศักดิ์  ใจอินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ