กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ผลงานวิชาการ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รายชื่อผลงานวิชาการ


ชื่อผลงาน (Link) ชื่อผู้จัดทำ ตำแหน่ง
โครงการเฝ้าระวังหนองในดื้อยาภาพรวมประเทศ ปี 2562  นายพงศธร แสงประเสริฐ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
การประยุกต์ใช้สารยับยั้ง ACLT มาป้ายบน Chocolate agar เพื่อยับยั้งจุลชีพตัวอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายพงศธร แสงประเสริฐ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
การติดตามผลสาเร็จของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าถึงบริการยาต้านเอชไอวี (90ที่สอง) นางสาวรวิพร เสาร์อินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
แนวทางการดำเนินงานโครงการนำร่องการเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัส เพื่อรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง นางสาวรวิสรา วรรณทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การศึกษาการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายกรกฏ ดวงผาสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การประคบถุงน้ำแข็งเพื่อระงับความเจ็บปวดก่อนฉีดยา benzathine penicillin 2.4 mU IM (Cold application for reducing pain on injection area from intramuscular benzathine penicillin injection) นางสาวยุพาภรณ์  ทองชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายสมยศ เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ยางยืด ชีวิต นางสาวลวิตรา พิธาวุฒิกร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลักษณะของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ติดเชื้อโรคซิฟิลิสในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตเมือง: กรุงเทพมหานคร นางสาวลวิตรา พิธาวุฒิกร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
การศึกษาปัจจัยความสาเร็จที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2563 - 2565 ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลา ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นางสาวนภัสชญาฐ์ อิทธิประเวศน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รายงานการวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อการวางแผนและการติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก ปี 2563 โดยใช้เครื่องมือ Data-driven Continuous for Quality Improvement (DQI) นายสามารถ พันธ์เพชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล ด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายสามารถ พันธ์เพชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของมาตรการการเข้าถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ปี 2557 - 2559 นายพิชพันธ์ พงษ์สกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การศึกษาประเด็นด้านโรคเอดส์/การติดเชื้อเอชไอวี ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งไทย และต่างประเทศ (ปี พ.ศ. 2557 - 2561) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการยุติปัญหาเอดส์ นางสาวผกามาศ แตงคูหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคซิฟิลิสไปรักษาต่อเนื่องยังสถานพยาบาล นายคณิตศักดิ์  ใจอินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ