กองระบาดวิทยา
Responsive image

แนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย Surveillance and Respnse Guideline for Adverse Events Following Immunization, Thailand

แนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
Surveillance and Respnse Guideline for Adverse Events Following Immunization, Thailand

จัดทำโดย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ