กองระบาดวิทยา
Responsive image

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ

   กลุ่มงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ

 

สถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล