กองระบาดวิทยา
Responsive image

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ

สถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล