กองระบาดวิทยา
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ประเทศมีระบบการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ตามมาตรฐานสากล ภายในปี 2579