กองระบาดวิทยา
Responsive image
พันธกิจ

ประวัติความเป็นมา “สำนักระบาดวิทยา”

  • พ.ศ 2502:  เกิดแผนกระบาดวิทยา (เป็นครั้งแรก) ภายใต้กองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกรมอนามัย (นพ.สุชาติ เจตนเสน ปฏิบัติงานที่แผนกนี้ ปี 2506 จึงได้เป็นหัวหน้าแผนก)
  • พ.ศ 2506 – 2509:  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ WHO จัดตั้งเป็นโครงการระบาดวิทยา (Thailand 0059) แต่การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายมีปัญหาด้านการบริหารและ           กำลังเจ้าหน้าที่
  • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513: WHO/UNICEF/กระทรวงสาธารณสุข มีมติให้ตั้งกองระบาดวิทยาขึ้นโดยให้เจ้าหน้าที่จากกองกามโรคและคุดทะราด ที่เสร็จสิ้นภารกิจของโครงการ           แล้วร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกระบาดเดิมให้สังกัดสำนักงานปลัด
  • 23 มิถุนายน พ.ศ. 2513: ตั้งสำนักงานโครงการระบาดวิทยากลางขึ้นให้หัวหน้าแผนกระบาดวิทยา กองโรคติดต่อ กรมอนามัย (นพ.สุชาติ เจตนเสน) เป็นผู้อำนวยการ
  • พ.ศ. 2513 – 2518: WHO/UNICEF ร่วมกับสำนักงานโครงการระบาดฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านระบาดวิทยาให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ
  • 29 กันยายน พ.ศ. 2515: ตั้งกองระบาดวิทยาตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 217 ให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 (แต่ยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการ)
  • 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515: มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 274 กำหนดให้มี “กองระบาดวิทยา” ในสังกัด สป. ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
  • 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545: มีการปรับปรุงกระทรวง ยุบกรมควบคุมโรคติดต่อ ตั้งเป็นกรมควบคุมโรคโดยโอนกองระบาดวิทยาจาก สป. มาสังกัดกรมควบคุมโรค                             และเปลี่ยนเป็น “สำนักระบาดวิทยา” จนถึงปัจจุบัน

 

พันธกิจ

      กำกับติดตามการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและนอกประเทศตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ให้สามารถรองรับผลสัมฤทธิ์ภารกิจ ควบคู่การพัฒนาภาคีและเครือข่ายให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นกลไกสำคัญต่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และทันเวลา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ