กองระบาดวิทยา
Responsive image
พันธกิจ

ประวัติความเป็นมา “กองระบาดวิทยา”

  • พ.ศ 2502 :  เกิดแผนกระบาดวิทยา (เป็นครั้งแรก) ภายใต้กองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกรมอนามัย (นพ.สุชาติ เจตนเสน ปฏิบัติงานที่แผนกนี้ ปี 2506 จึงได้เป็นหัวหน้าแผนก)

  • พ.ศ 2506 – 2509 :  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ WHO จัดตั้งเป็นโครงการระบาดวิทยา (Thailand 0059) แต่การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายมีปัญหาด้านการบริหารและกำลังเจ้าหน้าที่

  • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513 : WHO/UNICEF/กระทรวงสาธารณสุข มีมติให้ตั้งกองระบาดวิทยาขึ้นโดยให้เจ้าหน้าที่จากกองกามโรคและคุดทะราด ที่เสร็จสิ้นภารกิจของโครงการ แล้วร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกระบาดเดิมให้สังกัดสำนักงานปลัด

  • 23 มิถุนายน พ.ศ. 2513 : ตั้งสำนักงานโครงการระบาดวิทยากลางขึ้นให้หัวหน้าแผนกระบาดวิทยา กองโรคติดต่อ กรมอนามัย (นพ.สุชาติ เจตนเสน) เป็นผู้อำนวยการ

  • พ.ศ. 2513 – 2518 : WHO/UNICEF ร่วมกับสำนักงานโครงการระบาดฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านระบาดวิทยาให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ

  • 29 กันยายน พ.ศ. 2515 : ตั้งกองระบาดวิทยาตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 217 ให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 (แต่ยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการ)

  • 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 : มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 274 กำหนดให้มี “กองระบาดวิทยา” ในสังกัด สป. ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

  • 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 : มีการปรับปรุงกระทรวง ยุบกรมควบคุมโรคติดต่อ ตั้งเป็นกรมควบคุมโรคโดยโอนกองระบาดวิทยาจาก สป. มาสังกัดกรมควบคุมโรค และเปลี่ยนเป็น “สำนักระบาดวิทยา”

  • พ.ศ. 2562 : เปลี่ยนจาก "สำนักระบาดวิทยา" เป็น "กองระบาดวิทยา" จนถึงปัจจุบัน

 

พันธกิจ

      กำกับ ติดตาม การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและนอกประเทศตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ให้สามารถรองรับผลสัมฤทธิ์ภารกิจ ควบคู่การพัฒนาภาคีและเครือข่ายให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นกลไกสำคัญต่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และทันเวลา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ