กองระบาดวิทยา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นางสาววลัยรัตน์ ไชยฟู

ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางอุษา โตจันทร์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวิลชา ติโลกวิชัย

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายจักรพงค์ ซ้อมทอง

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางนงลักษณ์ อยู่ดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกฤตติกานต์ มาท้วม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสมหมาย ยิ้มขลิบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววีรนันท์ ชนาภัทรจิระประไพ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวปาริชาติ จันทร์น้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนิตยา น้อยนา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวดวงกมล คูประชามิตร

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายณรงค์เดช ตาลพล

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางอัญชนา วากัส

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณัฐรภา ไทยเรือง

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชุติมา แก้วมะณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรี แพทยารักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย
นายเฉวตสรร นามวาท

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวพันธนีย์ ธิติชัย

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวภันทิลา ทวีวิกยการ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายธนิต รัตนธรรมสกุล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนวดี จันทร์เทียน

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวณัฐปราง นิตยสุทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวณิชกุล พิสิฐพยัต

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวสุทธนันท์ สุทธชนะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนิรันดร ยิ้มจอหอ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปรางค์ศิริ นาแหลม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา นอบเผือก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ
นางสาวภาวินี ด้วงเงิน

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสมคิด ไกรพัฒนพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสหภาพ พูลเกษร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอาทิชา วงศ์คำมา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปภานิจ สวงโท

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอภิญญา ปัญจงามพัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุธิดา ม่วงน้อยเจริญ

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ยาโสภา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ
นางแสงโฉม ศิริพานิช

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางอรัฐา รังผึ้ง

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางกมลชนก เทพสิทธา

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุพรรษา สุริยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายปรัฐกร ปิงกัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอนงค์ ลิ้มโอชากุล

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสุปิยา จันทรมณี

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนิรมล ปัญสุวรรณ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ภู่บัว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มสอบสวน ตอบโต้โรคระบาด และภัยสุขภาพ
นายโรม บัวทอง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายชาโล สาณศิลปิน

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ หมอนพังเทียม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวฉันท์ชนก อินทร์ศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัณฐิกา ถิ่นทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรทัย สุวรรณไชยรบ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มความร่วมมือและประสานกฏอนามัยระหว่างประเทศ
นายธีรศักดิ์ ชักนำ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางพัชริดา หงษ์จันทร์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวสุชาดา จันทสิริยากร

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวรุจิรา เลิศคุณาพร

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสุพรรษา สมพงษ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนวพร ดาวแจ้ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววัชรี กาญจนอุดม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มเผยแพร่วิชาการ
นางสิริลักษณ์ รังษีวงศ์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวบริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววัชราภรณ์ พิสปิงคำ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางพีรยา คล้ายพ้อแดง

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นายประมวล ทุมพงษ์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา
นายเฉวตสรร นามวาท

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรินยา พงศ์พันธุ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายสมาน สยุมภูรุจินันท์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายธราวิทย์ อุปพงษ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย เวียงพิทักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายภาคภูมิ ยศวัฒน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศศิธันว์ มาแอเคียน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางชญาภา สาดสูงเนิน

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน