กองระบาดวิทยา
Responsive image
กลุ่มงานและบุคลากร
ผู้อำนวยการ
นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ (CD)
นางสาวภาวินี ด้วงเงิน

รักษาการผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสมคิด ไกรพัฒนพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุธิดา เฮิร์น

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางสาวชรัฐพร จิตรพีระ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ยาโสภา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ จูจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวยุวดี แก้วประดับ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปณิตา คุ้มผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา เมณฑ์กูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายฤทธิชัย ใจผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิราภา ฉิมณี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลิลาวรรณ สุขใข

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัญญารัตน์ หวายเครือ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายเชิดชัย ดาราแจ้ง

พนักงานธุรการ ส3

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ (INCD)
นายศุภณัฐ วงศานุพัทธ์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายสมาน สยุมภูรุจินันท์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววิธัญญา ปิณฑะดิษ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายกฤชวัฐ ปลอดดี

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวภัทริน ผ่องวุฒิพงศ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวศศิธันว์ มาแอเคียน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรษา สุริยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายฤทธิไกร นามเกษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางจิราภรณ์ พรมมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพิพัฒน์ สังข์ทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ มะลัมคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑารัตน์ อาภาคัพภะกุล

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นายชัยยันต์ สุขหมั่น

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบี ซี
นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง

รักษาการผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสุปิยา จันทรมณี

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายวัชรพล สีนอ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ภู่บัว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางเจษฎาภรณ์ งามบุญช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปรียนุช พุทธวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มสอบสวนทางระบาดวิทยาและพัฒนาเครือข่าย
นางสาวสุทธนันท์ สุทธชนะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรทัย สุวรรณไชยรบ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุทธิชัย นักผูก

รองหัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการ

นายกฤตภิษัช ไม้ทองงาม

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวฉันท์ชนก อินทร์ศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกัณฐิกา ถิ่นทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัทร์ธีนันท์ ทองโสม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชลลดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิชามญชุ์ ปันธิยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรัชชญาภัช สำเภา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพัชนีย์ เพลินพร้อม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญศิริ ยะหัวดง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกวินนา เกิดสลุง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวหัทยา กาญจนสมบัติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มความร่วมมือ และประสานกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR)
นายธีรศักดิ์ ชักนำ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางพัชริดา หงษ์จันทร์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ กันยะมี

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปีวรา บุญวิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายรุ่งโรจน์ ใจยงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP)
นายปณิธี ธัมมวิจยะ

รักษาการผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายนายธนิต รัตนธรรมสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และที่ปรึกษา

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวพันธนีย์ ธิติชัย

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวธนวดี จันทร์เทียน

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐปราง นิตยสุทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิชกุล พิสิฐพยัต

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวณัฏฐิภรณ์ เทพวิไล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวยุพา แก่แสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชนิดา ปั้นคุ้ม

นักวิชาการสถิติ

กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา (EIU)
นายศุภฤกษ์ ถวิลลาภ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารินทร์ อารีย์โชคชัย

รองผู้อำนวยการฯ และที่ปรึกษา

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางกมลชนก เทพสิทธา

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายภาคภูมิ ยศวัฒน

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสมชาย เวียงพิทักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอภิญญา ปัญจงามพัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววิชญาภรณ์ วงษ์บำหรุ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางชญาภา สาดสูงเนิน

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นายประจักร์ โสภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวรัตนาภรณ์ คำภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอรัญ แก้วจินดา

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายวรพงษ์ บวงสรวง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวฐาปนี เข็มเพ็ชร

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวกีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนุพร ศรีดำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์ เตจะมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรฤทัย ชูฉ่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุภาวดี อภิวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางอัญชนา วากัส

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณัฐรภา ไทยเรือง

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปาลีรัฐ งามชาลี

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวทิวากร จันทร์โคตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวผัสสพร ตันสง่า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพนิดา บุญเรือง

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเผยแพร่วิชาการ
นางอรัฐา รังผึ้ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวบริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณฐวดี ศรีวรรณยศ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายประมวล ทุมพงษ์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางสาวดนยา สุเวทเวทิน

นักวิชาการเผยแพร่

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายบุญมี วัฒนากร

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวิลชา ติโลกวิชัย

รองหัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้างานการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายจักรพงค์ ซ้อมทอง

รองหัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกฤตติกานต์ มาท้วม

งานการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสมหมาย ยิ้มขลิบ

งานการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปาริชาติ จันทร์น้อย

งานการเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวลักขณา แก้วตา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิวาภรณ์ แสงหล่อ

งานการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิตยา น้อยนา

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายณรงค์เดช ตาลพล

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกุลชญา เหมือนแจ่ม

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายมานพ ป้อมเมือง

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานขับรถ ส2

นายโสภณ ชลภูมิ

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานขับรถ ส2

นายชวัลย์วัฒน์ ธนพงษ์วรเดช

งานพัสดุและยานพาหนะ

งานพัสดุและยานพาหนะ พนักงานขับรถ ส2

นางสาววีรนันท์ ชนาภัทรจิระประไพ

หัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพิมพ์พัฑรา สุรนิวงศ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกมลเนตร ทิดทัดด้วง

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มประสานงานด้านกฎหมายทางระบาดวิทยา
นางจันทร์ทิพย์ จุนทการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายสหภาพ พูลเกษร

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มประเมินมาตรการควบคุมโรคด้านระบาดวิทยา
นางสาวนิรันดร ยิ้มจอหอ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัทราพร ฐิรโฆไท

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร ศิวินา

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เลขาฯ
นางสาวนวพร ดาวแจ้ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ