กองระบาดวิทยา
Responsive image
กลุ่มงานและบุคลากร
ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา
นายวิชาญ บุญกิติกร

ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

รองผู้อำนวยการ กองระบาดวิทยา
นางสาวภาวินี ด้วงเงิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2

นายแพทย์ชำนาญการ

นายสีใส ยี่สุ่นแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP)
นางสาวพันธนีย์ ธิติชัย

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวธนวดี จันทร์เทียน

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐปราง นิตยสุทธิ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายนายธนิต รัตนธรรมสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิชกุล พิสิฐพยัต

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวศรุตยา วงศ์สุวรรณพร

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวณัฏฐิภรณ์ เทพวิไล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวยุพา แก่แสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชนิดา ปั้นคุ้ม

นักวิชาการสถิติ

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ (CD)
นางสาวภาวินี ด้วงเงิน

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสมคิด ไกรพัฒนพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวชญานิจ มหาสิงห์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ยาโสภา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวยุวดี แก้วประดับ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ จูจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปณิตา คุ้มผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิราภา ฉิมณี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา เมณฑ์กูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายฤทธิชัย ใจผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลิลาวรรณ สุขโข

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเชิดชัย ดาราแจ้ง

พนักงานธุรการ ส3

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ (iNCD)
นายศุภฤกษ์ ถวิลลาภ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายศุภณัฐ วงศานุพัทธ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายสมาน สยุมภูรุจินันท์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายกฤชวัฐ ปลอดดี

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวภัทริน ผ่องวุฒิพงศ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวจุฑารัตน์ อาภาคัพภะกุล

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาววิธัญญา ปิณฑะดิษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวศศิธันว์ มาแอเคียน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรษา สุริยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายฤทธิไกร นามเกษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางจิราภรณ์ พรมมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพิพัฒน์ สังข์ทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ มะลัยคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสกาวเดือน คนอยู่

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบี ซี
นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสุปิยา จันทรมณี

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายวัชรพล สีนอ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ภู่บัว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางเจษฎาภรณ์ งามบุญช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปรียนุช พุทธวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาระบบสอบสวนทางระบาดวิทยาและเครือข่าย
นางสาวชรัฐพร จิตรพีระ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวสุทธนันท์ สุทธชนะ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรทัย สุวรรณไชยรบ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวฉันท์ชนก อินทร์ศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกัณฐิกา ถิ่นทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัทร์ธีนันท์ ทองโสม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวหัทยา กาญจนสมบัติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลลดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญศิริ ยะหัวดง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพัชนีย์ เพลินพร้อม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรัชชญาภัช สำเภา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพิชามญชุ์ ปันธิยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกวินนา เกิดสลุง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มเผยแพร่วิชาการ และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางอรัฐา รังผึ้ง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวบริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้างานเผยแพร่ฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพัชริดา วรศาลศิริ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้างานประสานความร่วมมือฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณฐวดี ศรีวรรณยศ

งานเผยแพร่วิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร ศิวินา

งานเผยแพร่วิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทราพร ฐิรโฆไท

งานเผยแพร่วิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายประมวล ทุมพงษ์

งานเผยแพร่วิชาการ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางสาวดนยา สุเวทเวทิน

งานเผยแพร่วิชาการ

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวนิรันดร ยิ้มจอหอ

งานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ กันยะมี

งานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายรุ่งโรจน์ ใจยงค์

งานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปีวรา บุญวิเศษ

งานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอารียา เลยไธสง

งานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา (EIU)
นายสีใส ยี่สุ่นแสง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางกมลชนก เทพสิทธา

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายภาคภูมิ ยศวัฒน

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสหภาพ พูลเกษร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายกฤตภิษัช ไม้ทองงาม

นายแพทย์ชำนาญการ

นายสมชาย เวียงพิทักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางชญาภา สาดสูงเนิน

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นายณรงค์เดช ตาลพล

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววิชญาภรณ์ วงษ์บำหรุ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพันธุ์วิภา เหมือนเพชร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายประจักร์ โสภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวรัตนาภรณ์ คำภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวรพงษ์ บวงสรวง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวฐาปนี เข็มเพ็ชร

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอรัญ แก้วจินดา

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวกีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดารัตน์ เตจะมา

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอนุพร ศรีดำ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัญภัค คงทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววรฤทัย ชูฉ่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุภาวดี อภิวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายบุญมี วัฒนากร

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวิลชา ติโลกวิชัย

รองหัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้างานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกฤตติกานต์ มาท้วม

งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสมหมาย ยิ้มขลิบ

งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลักขณา แก้วตา

งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิวาภรณ์ แสงหล่อ

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิตยา น้อยนา

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกุลชญา เหมือนแจ่ม

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุวิมล ม่วงศรี

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายมานพ ป้อมเมือง

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานขับรถ ส2

นายโสภณ ชลภูมิ

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานขับรถ ส2

นายชวัลย์วัฒน์ ธนพงษ์วรเดช

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานขับรถ ส2

นางสาววีรนันท์ ชนาภัทรจิระประไพ

หัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกมลเนตร ทิดทัดด้วง

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวผัสสพร ตันสง่า

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพิมพ์พัฑรา สุรนิวงศ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฐรภา ไทยเรือง

รองหัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวทิวากร จันทร์โคตร

งานทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวปาลีรัฐ งามชาลี

งานทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นางพนิดา บุญเรือง

งานทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นายวธัญญู ทองนวล

เลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนวพร ดาวแจ้ง

หัวหน้างานประสานงานวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางอัญชนา วากัส

งานประสานงานวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ