กองระบาดวิทยา
Responsive image
กลุ่มงานและบุคลากร
ผู้อำนวยการ
นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ (CD)
นางสาวภาวินี ด้วงเงิน

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสมคิด ไกรพัฒนพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุธิดา (ม่วงน้อยเจริญ) เฮิร์น

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ยาโสภา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา ปัญจงามพัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปณิตา คุ้มผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา เมณฑ์กูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ จูจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวยุวดี แก้วประดับ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัญญารัตน์ หวายเครือ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายเชิดชัย ดาราแจ้ง

พนักงานธุรการ ส3

นางสาวศริญญา ไชยยา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

นางสาวซันนารี พาชีเพชร

นักคอมพิวเตอร์

นางสาวปุณยาพร นนท์มุติ

เจ้าหน้าวิเคราะห์ข้อมูล

นายฤทธิชัย ใจผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปฐมาวดี จันทร์พวง

ผู้ประสานงานโครงการฯ

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ (INCD)
นายกฤชวัฐ ปลอดดี

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายสมาน สยุมภูรุจินันท์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ อาภาคัพภะกุล

นายสัตวแพทย์

นางสาวภัทริน ผ่องวุฒิพงศ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายฤทธิไกร นามเกษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรษา สุริยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพิพัฒน์ สังข์ทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางจิราภรณ์ พรมมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิธันว์ มาแอเคียน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิธัญญา ปิณฑะดิษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี ซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสุปิยา จันทรมณี

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ภู่บัว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวัชรพล สีนอ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางเจษฎาภรณ์ งามบุญช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑาวรรณ นิลเพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มสอบสวนทางระบาดวิทยา และพัฒนาเครือข่าย
นางสาวสุทธนันท์ สุทธชนะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรทัย สุวรรณไชยรบ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุทธิชัย นักผูก

รองหัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวฉันท์ชนก อินทร์ศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวรัชชญาภัช สำเภา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพัชนีย์ เพลินพร้อม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญศิริ ยะหัวดง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัณฐิกา ถิ่นทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววิชญาภรณ์ วงษ์บำหรุ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทร์ธีนันท์ ทองโสม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรวดี ภักดีแพง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกวินนา เกิดสลุง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวหัทยา กาญจนสมบัติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลลดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มความร่วมมือและประสานกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR)
นายธีรศักดิ์ ชักนำ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางพัชริดา หงษ์จันทร์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ กันยะมี

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปีวรา บุญวิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายรุ่งโรจน์ ใจยงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP)
นายปณิธี ธัมมวิจยะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวพันธนีย์ ธิติชัย

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวภันทิลา ทวีวิกยการ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนวดี จันทร์เทียน

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวณัฐปราง นิตยสุทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวณิชกุล พิสิฐพยัต

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวชลธิชา นอบเผือก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอริสรา ชูเชิญ

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวพัฒน์ธนณัฐพร วิปสูงเนิน

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา (EIU)
นายศุภฤกษ์ ถวิลลาภ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารินทร์ อารีย์โชคชัย

ที่ปรึกษา

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายศุภณัฐ วงศานุพัทธ์

รองหัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการ

นางกมลชนก เทพสิทธา

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายภาคภูมิ ยศวัฒน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสมชาย เวียงพิทักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางชญาภา สาดสูงเนิน

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นายประจักร์ โสภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวรัตนาภรณ์ คำภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางพัชรี ศรีหมอก

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายกรีฑาพล สังขกรม

นายวรพงษ์ บวงสรวง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวกีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุหทัย พลทากลาง

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววัชรี กาญจนอุดม

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรฤทัย ชูฉ่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอนุพร ศรีดำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัญภัค คงทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์ เตจะมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางอัญชนา วากัส

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณัฐรภา ไทยเรือง

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปาลีรัฐ งามชาลี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวทิวากร จันทร์โคตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพนิดา บุญเรือง

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเผยแพร่วิชาการ
นางอรัฐา รังผึ้ง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวบริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณฐวดี ศรีวรรณยศ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอกนิษฐ์ โพธิ์ศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายประมวล ทุมพงษ์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางสาวดนยา สุเวทเวทิน

นักวิชาการเผยแพร่

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางอุษา โตจันทร์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวิลชา ติโลกวิชัย

รองหัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้างานการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายจักรพงค์ ซ้อมทอง

รองหัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกฤตติกานต์ มาท้วม

งานการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสมหมาย ยิ้มขลิบ

งานการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปาริชาติ จันทร์น้อย

งานการเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิวาภรณ์ แสงหล่อ

งานการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิตยา น้อยนา

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายณรงค์เดช ตาลพล

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวกุลชญา เหมือนแจ่ม

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายมานพ ป้อมเมือง

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานขับรถ ส2

นายโสภณ ชลภูมิ

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานขับรถ ส2

นายปฐมพงษ์ สร้อยตุ้ม

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานขับรถ (จ้างเหมา)

นางสาววีรนันท์ ชนาภัทรจิระประไพ

หัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพิมพ์พัฑรา สุรนิวงศ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอนงค์ ลิ้มโอชากุล

งานธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารทั่วไป (จ้างเหมา)

นายชวัลย์วัฒน์ ธนพงษ์วรเดช

งานพัสดุและยานพาหนะ

งานพัสดุและยานพาหนะ พนักงานขับรถ ส2

นางสาวจิราพร กองเงิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอัครพนธ์ รังสิยานนท์

พนักงานขับรถ (จ้างเหมา)

กลุ่มประสานงานด้านกฎหมายทางระบาดวิทยา
นางจันทร์ทิพย์ จุนทการ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายนายธนิต รัตนธรรมสกุล

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายสหภาพ พูลเกษร

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรณี สุคันวรานิล

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนิชาภา คำรินทร์

นักวิชาการสาธารณสุข

นายฐิติพงศ์ โพธิ์ทอง

นิติกร

กลุ่มประเมินมาตรการควบคุมโรคด้านระบาดวิทยา
นางสาวนิรันดร ยิ้มจอหอ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัทราพร ฐิรโฆไท

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร ศิวินา

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภณิตา สาวทรัพย์

นัดจัดการทั่วไป

เลขาฯ
นางสาวนวพร ดาวแจ้ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ