กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

ข้อ 5 ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม

  • ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • การจัดการความรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบ และรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

ข้อ 8 ผลการตอบแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ

  • สรุปผลแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

 

ข้อ 9 ผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 10 กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

ข้อ 11 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด