สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สื่อประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ