สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

การถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 กรณีศึกษาการคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน

วารสารออนไลน์อื่นๆ