สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

โทรทัศน์ : สนทนาทางโทรศัพท์