สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

องค์กรคุณธรรม
        ปีงบประมาณ 2565
            - สคร.1 เชียงใหม่ ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
        ปีงบประมาณ 2566
            - อยู่ระหว่างรอผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

        ปีงบประมาณ 2567
            - อยู่ระหว่างรอผลการประเมินองค์กรคุณธรรม
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ
        ปีงบประมาณ 2565
            - ผู้ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565
        ปีงบประมาณ 2566
            - ผู้ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566

       ปีงบประมาณ 2567
            - ผู้ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2567