สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคร.1 เชียงใหม่

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 

 ขั้นตอนที่ 3

 ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5  

ขั้นตอนที่ 6 

ขั้นตอนที่ 7 

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” 

 


ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 - 2570) และกิจกรรมสอดคล้องกับคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

 

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างระบบนิเวศคุณธรรม และส่งเสริมพื้นที่สังคม/สาธารณะทั้งที่เป็นพื้นที่กายภาพ หรือพื้นที่สังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับหน่วยงาน

  • จัดกิจกรรม เผยแพร่ ยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่นำหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต
  • จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ทำความดี และผลงาน โครงการ/กิจกรรม ดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย ของหน่วยงาน

        1.บุคลากรดีเด่น

        2.บุคคลต้นแบบ

        3.คนดีศรี สคร.1

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรมหรือการทำความดี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ของตน ทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน และกิจกรรมการทำความดีด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่

 

  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ

 

  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน