สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคร.1 เชียงใหม่

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 

 ขั้นตอนที่ 3

 ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5  

ขั้นตอนที่ 6 

ขั้นตอนที่ 7 

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”