สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image
วิสัยทัศน์

 

 

“ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579”