สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
นายสุเมธ องค์วรรณดี

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) ระดับสูง

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ

นางสาวนพพร ศรีผัด

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

นายสุรเชษฐ์ อรุโณทอง

นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

นายนัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง

นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางปวีย์สุดา แสงเกียรติพงค์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นายสมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
นางประภัสสร สุวรรณบงกช

หัวหน้ากลุ่มยุธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
นางสิริหญิง ทิพศรีราช

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นางสาวนารถลดา ขันธิกุล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นายสวาท ชลพล

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นางเจียรนัย ขันติพงศ์

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ

นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

กลุ่มโรคติดต่อ
นายวาที สิทธิ

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางสาวจิตรรัตน์ ปองทอง

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและชายแดน
นายนัทธ์ชวัล กัญญะลา

หัวหน้ากลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและชายแดน

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางวราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางสาวกุนนิดา ยารวง

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางเพรียวภูรินทร์ มะโนเพียว

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายอาทิตย์ มะลิดวง

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศห้วยโก๋น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นายอภินันท์ แสวงผล

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านฮวก

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยา
นายนัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยา

นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
นายธนวัฒน์ กาฬบุตร

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

นายวรายุทธ รักษ์ป่า

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

นายทวีศักดิ์ ศรีวงค์พันธ์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายปรีชา สุภานันท์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4 ลำปาง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

นายกำจร พงศ์ศิริ

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

งานกฎหมาย
นางสาวอริสา พจนศิลป

หัวหน้างานกฎหมาย

นิติกร