สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
นายสุรเชษฐ์ อรุโณทอง

นายแพทย์ เชี่ยวชาญ

นายนัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง

นายแพทย์ เชี่ยวชาญ

นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ

นายแพทย์วาที สิทธิ

นายแพทย์ เชี่ยวชาญ

นางสาวนารถลดา ขันธิกุล

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
นางสาวมนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายชัยการ หน่อคำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวปิยนุช โนจา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
นางสาวศรีสุชา เชาว์พร้อม

หัวหน้ากลุ่มยุธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นางเจียรนัย ขันติพงศ์

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ

นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นางสาวอังคณา แซ่เจ็ง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นายอิสระพงศ์ เพลิดเพลิน

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางสาวมนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและชายแดน
นายนัทธ์ชวัล กัญญะลา

หัวหน้ากลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและชายแดน

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางวราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

นายธิติพงษ์ พลอยเหลือง

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ4เชียงของ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางเพรียวภูรินทร์ มะโนเพียว

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางสาวกุนนิดา ยารวง

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นายอาทิตย์ มะลิดวง

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศห้วยโก๋น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นายอภินันท์ แสวงผล

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านฮวก

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

กลุ่มโรคติดต่อ
นางสาวเปรมมิกา วงค์หล้า

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรังและคลินิกพิเศษ
นางสาวพรรณธนัฐ โปฏก

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อเรื้อรังและคลินิกพิเศษ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางสาวอรพรรณ ศิริประกายศิลป์

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวเมตตา คำอินทร์

หัวหน้ากลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วจันต๊ะ

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
นายอักษร มัลลิกา

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายพงษ์พัฒน์ ไชยดิลก

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายกำจร พงศ์ศิริ

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4 เชียงใหม่

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

นายรณรงค์ ดวงเกิด

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.สุรชาติ ดีพรมกุล

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนานงาน

ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยา
นายนัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยา

นายแพทย์ เชี่ยวชาญ

งานกฎหมาย
นางสาวอริสา พจนศิลป

หัวหน้างานกฎหมาย

นิติกร

งานเภสัช
นางสุนิสา ศิริ

หัวหน้างานเภสัชกรรม

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ