สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
นายสุรเชษฐ์ อรุโณทอง

นายแพทย์ เชี่ยวชาญ

นายนัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง

นายแพทย์ เชี่ยวชาญ

นางสิริหญิง ทิพศรีราช

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ

นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ

นายแพทย์วาที สิทธิ

นายแพทย์ เชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายชัยการ หน่อคำ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นายสมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
นางประภัสสร สุวรรณบงกช

หัวหน้ากลุ่มยุธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นายอำนวย ทิพศรีราช

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นางสาวนารถลดา ขันธิกุล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางสาวมนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นางเจียรนัย ขันติพงศ์

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ

นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อ
นางสาวเปรมมิกา วงค์หล้า

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
นางสาวพรรณธนัฐ โปฏก

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางสาวอรพรรณ ศิริประกายศิลป์

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวเมตตา คำอินทร์

หัวหน้ากลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและชายแดน
นายนัทธ์ชวัล กัญญะลา

หัวหน้ากลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและชายแดน

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางวราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

นายธิติพงษ์ พลอยเหลือง

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ4เชียงของ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางเพรียวภูรินทร์ มะโนเพียว

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางสาวกุนนิดา ยารวง

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นายอาทิตย์ มะลิดวง

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศห้วยโก๋น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นายอภินันท์ แสวงผล

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านฮวก

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยา
นายนัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยา

นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
นายกำจร พงศ์ศิริ

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายพงษ์พัฒน์ ไชยดิลก

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.สุรชาติ ดีพรมกุล

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนานงาน

นางสาววิไล วงค์ขัติ

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4 เชียงใหม่

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายวรายุทธ รักษ์ป่า

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

งานกฎหมาย
นางสาวอริสา พจนศิลป

หัวหน้างานกฎหมาย

นิติกร