สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

แนวทาง PMS ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการและพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

PMS รอบ 1/2567

PMS รอบ 2/2567