สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.11 จับมือเครือข่าย แก้ปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว

สคร.11 จับมือเครือข่าย แก้ปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว

วันที่ 13 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงพิมพ์ภา เตชะกมลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดการประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเพชรสมุย สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยมีนายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอำเภอเกาะสมุย กล่าวต้อนรับ
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตสุขภาพที่ 11 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานเกาะสมุย) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะสมุย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสุมย ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารในอำเภอเกาะสมุย แกนนำชุมชน และกลุ่มภาคประชาสังคม/มูลนิธิ รวมจำนวน 70 คน
แพทย์หญิงพิมพ์ภา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาด้านโรคและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในพื้นที่ท่องเที่ยว ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ โรคลีเจียนแนร์ โรคพิษสุนัขบ้า โรคอาหารเป็นพิษ และการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โรคและภัยสุขภาพดังกล่าว สามารถป้องกันได้ โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันระดมความคิด และร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ