สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง กรณีการถอดบทรียนระบบบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

สรุปรายงานการประเมินประสิทธิภาพของการตอบต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง กรณีการถอดบทรียนระบบบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ