สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ค่านิยมองค์กร

คือ MOPH+L

M: Mastery เป็นนายของตนเอง

O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P: People Centered Approach ใส่ใจประชาชน

H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

L: Loyalty ความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กร