สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ผลงานวิจัย R2R ประจำปี 2565

1. การประเมินผลสำเร็จโครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 1-12 ปี เขตสุขภาพที่ 7 พ.ศ.2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย (กัลยา สกุลไทย) 

2. การประเมินผลการด าเนินงานสื่อสารมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ท่องเที่ยวสาธารณะพัทยา 2 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (อนุชา มะลาลัย, หฤทัย ทบวงษ์ศรี, ณัฐกิตติ์ โคตมะ)

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดขอนแก่น (คณยศ ชัยอาจ, จุลจิลา หินจำปา)

4. การพัฒนาความร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้จำหน่ายและแกนนำในชุมชน พื้นที่ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (กานต์ญาณี เกียรติพนมแพ และคณะ)

5. ผลการตรวจการดื้อยาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสในตัวอย่างส่งตรวจที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 (ไชยเชษฐ์ นานอก, ธีระพจน์ สิงห์โตหิน, สุกัญญา สุทธิบริบาล)

6. การศึกษาซีโรไทป์ เชื้อไวรัสเดงกี เขตสุขภาพที่ ๗ (วัชราภรณ์ กิตติรัฐพันธุ์, กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์, กุลชล ภัทรโภคานนท์)

7. การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพ (COVID-19 plus) พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (ธมลวรรณ จันเต)

8. ความรู้ การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ (กุลชล ภัทรโภคานนท์, วัชราภรณ์ กิตติรัฐพันธุ์, ศศิธร แพนสมบัติ, วิภาพร ต้นภูเขียว, สุชาวดี วงษ์ภักดี)

9. การประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยด้านยาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 7 (ภัทรียา พอจิต, อิทธิเดช ไชยชนะ, นิภาพร หาญพิทักษ์)

10. ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อการจัดคลินิกบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของศูนย์สาธิตบริการ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 (สิรินทร์ทิพย์ อุดมวงค์, วันชัย พรหมศรี, รัชนีกร กุญแจทอง)

11. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด) ของผู้รับบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ชลิดา อนุสุริยา, วันชัย พรหมศรี, วิจิตรา นาใจเย็น)

12. การประเมินต้นทุนต่อหน่วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (วิไลวรรณ ศรีราชา, รัตนาภรณ์ ยศศรี, บุศรา สาขา, ปวีณา กมลรัตน์)

13. ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและแนวโน้มการติดเชื้อซิฟิลิส ในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 (นฤมล บุษมงคล)

14. การประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563-2565 (วิภาพร ต้นภูเขียว, ศศิธร แพนสมบัติ, กองแก้ว ยะอูป, พรทวีวัฒน์ ศูนย์จันทร์, บุญส่ง กุลโฮง)

15. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (รุจิรา สมภาร, วนิดา อินทรสังขาร์, สุมาลี จันทลักษณ์, ศุจินันท์ ตรีเดช)

16. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในชุมชนแออัด กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง เทศบาลนครขอนแก่น (กานตกิรตรา อำมะเหียะ, เนตรชนก พันธ์สุระ, รัตนาภรณ์ ยศศรี, อัจฉรี คงศิลา, ณัตชญา ยะบึง)

17. การประเมินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 7 พ.ศ 2565 (ปวีณา จังภูเขียว, เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์)

18. การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบซี ในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (พิสมัย สุระกาญจน์, ณัฐพร ลีนวิภาต, กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ, ปิยธิดา ภูตาไชย)

19. ความไวของยุงลาย Aedes aegypti L. ต่อสารเคมี ในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 (ศศิธร แพนสมบัติ, วิภาพร ต้นภูเขียว, กองแก้ว ยะอูป, บุญส่ง กุลโฮง) 

20. การพัฒนารูปแบบการให้บริการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้ องกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด) โดยใช้โมเดลการคิดเชิงออกแบบ ศูนย์สาธิตบริการฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (ประวีณา สัชชาพงษ์, วราพร สุดบุญมา, สิรินทร์ทิพย์ อุดมวงค์)

21. การพัฒนารูปแบบ LINE Chabot การให้บริการข้อมูลด้านการบริการทรัพยากรบุคคลของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (กิตติศักดิ์ สีสด, วรภัทร ศิริบูรณ์พิพัฒนา, สาวิตรี น้อยศรี, นุจรินทร์ พัฒนโชติ)