สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

วัฒนธรรมองค์กร

คือ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ ประสานงานเด่น เน้นการเรียนรู้ เชิดชูองค์กร