สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคร.7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

► ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดย ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
  - [รูปภาพ] 1.1 ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ
  - [รูปภาพ] 1.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
  - [รูปภาพ] 1.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  - [รูปภาพ] 1.4 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  - [รูปภาพ] 1.5 ประกาศนโยบายองค์กร
  - [PDF] 1.6 ผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และนโยบายองค์กร ปีงบประมาณ 2567
  - [รูปภาพ] 1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์
ข้อ 2 หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมาย จาก“ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่อยากทำ”ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
  - [รูปภาพ] 2.1 ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ
  - [PDF] 2.2 สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตฯ
  - [PDF] 2.3 สรุปผลการสำรวจปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
ข้อ 3 หน่วยงานมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กร
  - [PDF] 3.1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2567
  - [PDF] 3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
 

► ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ 4 หน่วยงานมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
  - [PDF] 4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน
  - [PDF] 4.2 รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ 6 เดือน
  - [PDF] 4.3 ผลสำเร็จตามแผน 6 เดือน_2567_25.3.2024
ข้อ 5 หน่วยงานมีการปรับปรุงหรือพัฒนา ทบทวนหรือถอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมาย
  - [PDF] 5.1 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผน
  - [รูปภาพ] 5.2 กิจกรรมการถอดบทเรียน
  - [PDF] 5.3 สรุปรายงานผลการประชุมติดตามงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส สคร.7
  - [PDF] 5.4 สรุปรายงานการประชุมราชการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อ 6 หน่วยงานมีการยกย่อง เชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้
  - [รูปภาพ] 6.1 ภาพกิจกรรม
  - [PDF] 6.2 หลักฐานการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากร
  - [PDF] 6.3 หลักฐานการประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงาน
  - [รูปภาพ] 6.4 ภาพประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีกับบุคลากร
 

► ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ข้อ 7 หน่วยงานมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ มีบรรยากาศ หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
  7.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
  7.2 รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ 12 เดือน
  7.3 บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ข้อ 8 หน่วยงานมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ
  [PDF] 8.1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต รอบ 6 เดือน
  [วิดิทัศน์] 8.2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อ 9 หน่วยงานมีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ
  [Link] 9.1 Facebook
  [Link] 9.2 Line
  [Link] 9.3 Website

► กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ

  กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู สคร.7 ปี 2567