สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคร.7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

► ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดย ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
  - [รูปภาพ] ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ
  - [รูปภาพ] ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
  - [รูปภาพ] ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  - [รูปภาพ] ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  - [รูปภาพ] ประกาศนโยบายองค์กร
  - [PDF] ผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และนโยบายองค์กร ปีงบประมาณ 2567
  - [รูปภาพ] ข่าวประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์
ข้อ 2 หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมาย จาก“ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่อยากทำ”ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
  - [รูปภาพ] ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ
ข้อ 3 หน่วยงานมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กร
  - [PDF] แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2567
  - [PDF] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
 

► ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ 4 หน่วยงานมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
  - [PDF] 4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน
  - [PDF] 4.2 รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ 6 เดือน
ข้อ 5 หน่วยงานมีการปรับปรุงหรือพัฒนา ทบทวนหรือถอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมาย
  - [PDF] 5.1 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผน
  - [รูปภาพ] 5.2 กิจกรรมการถอดบทเรียน
ข้อ 6 หน่วยงานมีการยกย่อง เชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้
  - [รูปภาพ] 6.1 ภาพกิจกรรม
 

► ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ข้อ 7 หน่วยงานมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ มีบรรยากาศ หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
  7.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
  7.2 รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ 12 เดือน
  7.3 บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ข้อ 8 หน่วยงานมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ
  8.1 PowerPoint
  8.2 วิดิทัศน์
ข้อ 9 หน่วยงานมีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ
  9.1 Facebook
  9.2 Line
  9.3 Website