สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ระบบพยากรณ์โรคด้วย Machine Learning

ผลการทดสอบจาก Prototype