สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

รายงานการถอดบทเรียน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2564-2565