สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          "ประชาชนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580" (ทบทวนวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)