สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ระบบควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2568